โครงการนักเรียนนักศึกษา

  • PDF

โครงการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

2552-2555


โครงการโครงการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2555

โครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาโครงการ ดาวน์โหลด
โครงการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ดาวน์โหลด
โครงการ เว็บไซต์การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัตการเบื้องต้น ดาวน์โหลด
โครงการก่รพัฒนาสื่อกานเรียน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื่องต้นและอิรเตอรืเน็ต ปวช คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการการทำโคมไฟจากขวดน้ำพลาสสติกควบคุมโดยการใช้โปรแกรม vasil basic 6.0 ในการเปิด-ปิดไฟ ปวช คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการการสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยใช้โปรแกรม flib album sample ปวช คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการข้อมูลสอบมาตรฐานวิชาชีพออนไลน์ ปวช คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม viual basic 6.0 ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาการสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาเว็บไชต์การเรียนการสอน ทักษะทางด้านลูกเสือ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนย้านดอนหวาย ปวช คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดัวยโปรแกรม flip Album เรื่อง จริยธรรมในงานอาชืพคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นโดยโปรแกรม Ulead Videostudio ดาวน์โหลด โครงการสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Dreamweaver+PHP ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2553

โครงการเว็บไซต์ขายสินค้า 53 ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์แผนกคอมฯ 53 ดาวน์โหลด
โครงการสื่อการเรียนการสอนการประกอบเครื่องคอมฯ 53 ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2552

โครงการจัดทำเว็บไซต์แผนกช่างไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนกุดเชียงหมี ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนบ้านน้ำคำ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์์ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาเว็บไซต์แผนกอิเล็กฯ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์โนนหนองหอ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาเว็บไซต์สถานีอนามัยบ้านหวาย ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์งานครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์บ้านคำเกิ่ง ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์แผนกวิชาช่างยนต์ ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์ร้านชาญยุทธการยนต์ ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกุดโจด ดาวน์โหลด
โครงการเว็บไซต์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด

โครงการโครงการแผนกวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2555

การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาการทำกล้วยอบน้ำผึ้งดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาความพึงพอใจของ การทำขนมจีบเพื่อหารายได้ ดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณี ศึกษาการทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อขาย ดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาความพึงพอใจของการทำน้ำจิ้มสูตรอร่อย ดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาความพึ่งพอใจของการเสื่อกกเพื่อขาย ปวช บัญชี ดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาความพึงพอใจของขนมกล้วยแขก ดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาความพึงพอใจในการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก ดาวน์โหลด
การคิดต้นทุนกำไรและราคาขายกรณีศึกษา การทำแซนด์วิชหลากรส ปวช บัญชี ดาวน์โหลด
การจัดทำการคิดต้นทุนกำไรและราคาขาย กรณีศึกษาความพึ่งพอใจการทำหมอนสม็อคเพื่อขาย ปวช บัญชี ดาวน์โหลด
การศึกษาความพึงพอใจของชุดนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ดาวน์โหลด
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมลูกเสือของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นปีที่1วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ดาวน์โหลด
โครงการ การคิดต้นทุน กำไร และราคาขาย กรณีศึกษาการถักผ้าพันคอจากไหมพรม ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2553

โครงการ ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ดาวน์โหลด
โครงการกล้วยอบน้ำผึ้ง ดาวน์โหลด
โครงการขนมกะหรี่ปี๊บเพื่อจำหน่าย ดาวน์โหลด
โครงการขนมดอกจอกจากสมุนไพร ดาวน์โหลด
โครงการทำขนมจีบเพื่อจำหน่าย ดาวน์โหลด
โครงการน้ำยาล้างจาน ดาวน์โหลด
โครงการเพาะเห็ดขอนขาวเพื่อจำหน่าย ดาวน์โหลด
โครงการสานตะกร้าจากก้านมะพร้าวเพื่อจำหน่าย ดาวน์โหลด
โครงการไวน์สมุนไพร ดาวน์โหลด

โครงการแผนกวิชาการโรงแรม

ปีการศึกษา 2555

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อวุ้นแฟนตาซีเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อขนมทองสูตรสมุนไพร ดาวน์โหลด
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านปลายฟ้ากาแฟสด ดาวน์โหลด
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโลตัส เอ็กซ์เพลส สาขาเลิงนกทา ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2554

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลด
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด ดาวน์โหลด
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ดาวน์โหลด
การศึกษาพฤติกรรมใช้บริการร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตตำบลสามแยก ดาวน์โหลด

โครงการแผนกอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2553

โครงการกล่องเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพ ดาวน์โหลด
โครงการจักรยานไฟฟ้าสุดประหยัด ดาวน์โหลด
โครงการเพาเวอร์แอมป์ ดาวน์โหลด
โครงการไมค์ลอย ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2552

โครงการเครื่อง (TTB) หนังสือพูดได้ ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องฉายภาพทึบแสงอัจฉริยะ ดาวน์โหลด
โครงการชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ ดาวน์โหลด
โครงการชุดตู้ยาสามัญประจำบ้านอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
โครงการชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

โครงการแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ปีการศึกษา 2555

โครงการ สกุสเตอร์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องขยายเสียงเพื่อการศึกษา ปวส ไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ งาานติดตั้งไฟฟ้า ปวส ไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองเก็บเครื่องมือ ปวส เครื่องกล ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ(งานติดตั้งไฟฟ้า) ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2552

โครงการจานดาวเทียมเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด
โครงการชั้นวาง TV เอนกประสงค์ ดาวน์โหลด
โครงการตู้ลำโพงเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด

โครงการแผนกวิชาเครื่องกล

ปีการศึกษา 2555

การสร้างชุดฝึกระบบเซ็นทัลล็อค (ปวช.)ดาวน์โหลด
การสร้างชุดสิ่งประดิษฐ์แม่แรงยกรถยนต์ไฮเทค (ปวช.)ดาวน์โหลด
เครื่องมือพิเศษถอดประกอบบูชปีกนก (ปวช.)ดาวน์โหลด
ระบบการบริหารจัดการร้านดอกจานคาร์แคร์ (ปวช.)ดาวน์โหลด
ระบบการบำรุงรักษารถยนต์ (ร้านดอกจานคาร์แคร์) (ปวช.)ดาวน์โหลด
สื่อการสอนระบบส่งกำลังรถยนต์ระบบคลัตช์และเกียร์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ปวช.)ดาวน์โหลด
การสร้างชุดฝึกรถจักรยานยนต์ออโตเมติก (ปวส.)ดาวน์โหลด
เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสารพัดประโยชน์ สำหรับยานยนต์ ปวส เครื่องกล (ปวส.)ดาวน์โหลด
ชุดฝึกระบบเบรกรถจักรยานยนต์ ปวส เครื่องกล (ปวส.)ดาวน์โหลด
ชุดฝึกระบบเบรกรถยนต์ ปวส เครื่องกล (ปวส.)ดาวน์โหลด
ชุดฝึกระบบประจุไฟฟ้า แบบ IC เร็กกูเลเตอร์ (ปวส.)ดาวน์โหลด
ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์ ปวส เครื่องกล (ปวส.)ดาวน์โหลด
ชุดฝึกระบบสตาร์ท ปวส เครื่องกล (ปวส.)ดาวน์โหลด
ชุดสื่อการเรียนสอนโครงสร้างและส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ปวส เครื่องกล (ปวส.)ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2552

โครงการชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์ ดาวน์โหลด
โครงการสร้างชุดฝึกระบบกระจกไฟฟ้ารถยนต์ ดาวน์โหลด
ชุดฝึกระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง2อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

หน้าปัจจุบัน: โครงการนักเรียนนักศึกษา