• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

  • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  • แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  • แผนกวิชาการบัญชี
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  • แผนกวิชาช่างยนต์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557