การพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ร้านอัพเดทโฟนด้วยโปรแกรม Wordpress
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนโรงเรียนบ้านมันปลา  ด้วยโปรแกรม Adobe  Dreamweaver CS6
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ด้วย Adobe Dreamweaver CS6
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโนนสวาท ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ วิชาระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS5


เตาแก๊สซิฟิเคชั่น
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
โครงการการจัดทำบัญชีขนมลูกชุบสมุนไพรเพื่อจำหน่าย
การพัฒนาเว็บไซต์เรียนบ้านหนองเลิงคำ
เครื่องพ่นยาและปุ๋ยชีวภาพ (ของเหลว)
โครงสร้างของ Free Energy Generator
การจัดทำบัญชีแซนด์วิชเพื่อจำหน่าย


การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาจานด้วยภาษา php
ชุดฝึกสอน Programmable Logic Controller(PLC)
ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดแห่
จักรยานไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
การพัฒนาระบบเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพหน่วยวิทยาลัย การอาชีพเลิงนกทาออนไลน์
ชุดลำโพงเพื่อการศึกษา