งานบริหาร 4 ฝ่าย

ฝ่าย
เรื่อง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศ!! การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศ!! แนวทางการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศ!! แนวทางการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif  คำสั่ง!! แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif  คำสั่ง!! แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif คำสั่ง!! แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

 ฝ่ายวิชาการ
 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifแผนการจัดสรรงบประมาณ 2560

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา รับสมัคร!! บุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ