Get Adobe Flash player

 

 

บุคลากรประจำปีการศึกษา 2560

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

1. คณะผู้บริหาร

 
 

1. นายอำนวย  อินทนนท์

2. นายแปลก  ภีระคำ

3. นายศักดิ์สิทธิ์  กุชโร

4. นายประวิทย์  ไชยรักษ์

2. ครูผู้สอน

 

แผนกวิชาเครื่องกล

 

1. นายอนันต์  หอมใสย

2. นายพนม  ดีดวงพันธ์

3. นายศศิพล  จันทรารักษ์

4. นายทิวายุทธ  บุตรอำคา

5. นายพิทวัส  เวชกามา

6. นายมารุต  จันทพันธ์ 

แผนกวิชาเครื่องมือกล

 

1. นายจิตรกร  หลักหาญ

2. นายรุจิรัตน์  มานะพระ

3. นายอนันต์  ภูลอยดง

4. นางสาวสุวิมล  เวียงคำ

5. นายเสนีย์  ทวีพัฒน์

6. นายพิทวัส  เวชกามา

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

1. นายวีรยุทธ  สู่เสน

2. นายวัชรพล  โคมทอง

3. นายศราวุฒิ  ดีดวงพันธ์

4. นายเอกภพ  มิรัตนไพร

5. นายภาณุวัฒน์  สร้อยจักร

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

1. นางสาวกรรยา  สู่เสน

2. นายชโรธร  แก่นจำปา

3. นายเฉลิมพล  พันธราช

4. นายโด่ง  จำปาเนตร

5. นายนิคม  เวฬุวนารักษ์

แผนกวิชาการบัญชี

 

1. นางจินตนา  พันธ์แก้ว

2. นางปัญญานี  กันยะกาญจน์

3. นายกฤตกร  สบายใจ

4. นางมาลาศรี  ใจกล้า

5. นางจันทร์เพ็ญ  ป้อมหิน

6.นางสาวจุฬาลักษณ์   เศิกศิริ

7.นางสาวหวัน  บุญมาโค

แผนกวิชาการโรงแรม

 

1. นางจันทร์นภา  นาคศิริ

2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สะตะ

3. นายพานิชย์  แก้วดี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

1. นางณิชยา  แดงอาจ

2. นายวชิรพงษ์  บัวคำ

3. นายธนพนธ์  เครือสวัสดิ์

4. นายภานุพัฒน์  ทัดเทียม

5. นางสาวปรัชญาวดี  ปทุมราษฎร์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

1. นางสาวนภาพร  สารทอง

2. นายณัฐวุฒิ  มาตย์เหลือง

3. นายชัยณรงค์  แดงท่าขาม

4. นางจิราพร  สันหนัง

5. นางสาววัชรีภรณ์  ธรรมวิฐาน

6.นางสาวจินดาเพชร   นามนาค

7.นางสาวพัฒน์นรี  ถาวรทวีพัฒน์

8.นางสาวณัฐิกา  สาลี

3. บุคลากร เจ้าหน้าที่

 

เจ้าหน้าที่ธุรกา

 

1.นายคมกริช สิงห์ใหญ่

2.นายสุรชาติ โลบุญ

3.นายอาทิตย์ จันทร์เพ็ง

4.นายนิรันดร์ นามเจริญ

5.นางสาววฤณัฐดา กุลาเทศ

6.นางปพรรณพร บัวคำ

7.นางสาวปวีณา กลิ่นจันทน์

8.นางเปรมฤทัย สมคะเณย์

9.นางสาวยุพาพิน ภูมิพันธุ์

10.นางสาวชนิสรา แสนมา

11.น.ส.ประกายทิพย์ จันทะพา

12.นายจักรกริช คุนมี

13.นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์

14.นางสาวกานต์สินี เปลี่ยนสีนวล

15.นางสาวปวีณา หอมใสย

16.นางสาวจุฑาทิพย์ พลเทพ

17.นายจารุกิตติ์ จินาวรณ์

18.นางสาวนิรมล แสนอ้วน

พนักงานขับรถ

 

1.นายพิทักษ์ จากผา
2.นายธวัชชัย ชลแดง

นักการภารโรง

1.นายเกรียงไกร พลเทพ

2.นายพิทักษ์ ธาตุทอง

3.นายเสกสรร ชลแดง

4.นายธีระพงศ์ สีกระแจะ

5.นายฤาชัย เที่ยงกระโทก

ยามรักษาการณ์

 

1.นายสถิตย์ ศักดาวงศ์
2.นายสมใจ สามารถ
3.นายสุทธินันท์ ทองเหลา

แม่บ้าน

 

1.นางอารีภรณ์ ศรีธรรม
2.นางนวนจันทร์ คุณสุทธิ์