บุคลากรประจำปีการศึกษา 2562

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

1. คณะผู้บริหาร

 
 

1. นายสิริชัย  แท่นแก้ว

2. นายอำนวย  อินทนนท์

3. นายแปลก  ภีระคำ

4. นายศักดิ์สิทธิ์  กุชโร

5. นายประวิทย์  ไชยรักษ์

2. ครูผู้สอน

 

แผนกวิชาเครื่องกล

 

1. นายอนันต์  หอมใสย

2. นายพนม  ดีดวงพันธ์

3. นายศศิพล  จันทรารักษ์

4. นายทิวายุทธ  บุตรอำคา

5. นายพิทวัส  เวชกามา

6. นายมารุต  จันทพันธ์

7. นายฤทธิไกร  จรูญภาคย์

แผนกวิชาเครื่องมือกล

 

1. นายอนันต์  ภูลอยดง

2. นางสาวสุวิมล  เวียงคำ

3. นายเสนีย์  ทวีพัฒน์

4. นางสาวภัททรา  บุตรแสนโฮม

5. นายไนยชน  จึงไกรสีห์

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

1. นายวีรยุทธ  สู่เสน

2. นายศราวุฒิ  ดีดวงพันธ์

3. นายเอกภพ  มิรัตนไพร

4. นายภาณุวัฒน์  สร้อยจักร

5. นายทรงกรด  มูลไชย

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

1. นางสาวกรรยา  สู่เสน

2. นายชโรธร  แก่นจำปา

3. นายเฉลิมพล  พันธราช

4. นายโด่ง  จำปาเนตร

5. นายนิคม  เวฬุวนารักษ์

แผนกวิชาการบัญชี

1. นางปัญญานี  กันยะกาญจน์

2. นางณัฐธิยาน์  จะรุสินธ์

3. นายกฤตกร  สบายใจ

4. นางมาลาศรี  ใจกล้า

5. นางจันทร์เพ็ญ  ป้อมหิน

6.นางสาวจุฬาลักษณ์   เศิกศิริ

7.นางสาวหวัน  บุญมาโค

แผนกวิชาการโรงแรม

 

1. นางจันทร์นภา  นาคศิริ

2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สะตะ

3. นางสาวภัทรพร  พิชัยกุล

4. นายพานิชย์  แก้วดี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1. นางณิชยา  แดงอาจ

2. นายวชิรพงษ์  บัวคำ

3. นายธนพนธ์  เครือสวัสดิ์

4. นางสาวปรัชญาวดี  ปทุมราษฎร์

5. นางสาวภัชราภรณ์  ทองโกฎิ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

1. นายชัยณรงค์  แดงท่าขาม

2. นางสาววัชรีภรณ์  ธรรมวิฐาน

3. นางสาวจินดาเพชร   นามนาค

4. นางสาวพัฒน์นรี  ถาวรทวีพัฒน์

5. นางสาวณัฐิกา  สาลี

6. นางสาวจิตตาภัฐร์  มานะพระ

7. นางสาวยุวรัตน์  อินอ่อน

8. นางสาวกานต์ชนก  จันทร์หอม

3. บุคลากร เจ้าหน้าที่

 

เจ้าหน้าที่ธุรกา

1. นายคมกริช สิงห์ใหญ่

2. นายสุรชาติ โลบุญ

3. นายอาทิตย์ จันทร์เพ็ง

4. นายนิรันดร์ นามเจริญ

5. นางสาววฤณัฐดา กุลาเทศ

6. นางปพรรณพร บัวคำ

7. นางสาวปวีณา กลิ่นจันทน์

8. นางเปรมฤทัย สมคะเณย์

9. นางสาวยุพาพิน เครือสวัสดิ์

10. นางสาวชนิสรา แสนมา

11. น.ส.ประกายทิพย์ จันทะพา

12. นายจักรกริช คุนมี

13. นางสาวกานต์สินี เปลี่ยนสีนวล

14. นางสาวปวีณา หอมใสย

15. นางสาวจุฑาทิพย์ พลเทพ

16. นางสาวนิรมล แสนอ้วน

17. นางสาววิสุดา  ทองแร่

18. นางสาวกมลฉัตร  สร้อยจักร

19. นายวรพล  ขันศรี

พนักงานขับรถ

 1.นายพิทักษ์ จากผา

 

นักการภารโรง

1.นายเกรียงไกร พลเทพ

2.นายพิทักษ์ ธาตุทอง

3.นายเสกสรร ชลแดง

4.นายธีระพงศ์ สีกระแจะ

5.นายฤาชัย เที่ยงกระโทก

6. นายทวีชัย  ศรีธรรม

ยามรักษาการณ์

1. นายสถิตย์ ศักดาวงศ์

2. นายสมใจ สามารถ

3. นายยอด  เทพช่วย

แม่บ้าน

1. นางอารีภรณ์ ศรีธรรม

2. นางดาวพระศุกร์  ยิ่งยง

3. นางสาวเรณู  สอนอ่อน