จัดสรรปีงบประมาณ 2557 
งานวางแผนและงบประมาณ                                                             ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กิจกรรมและรายการค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 2557 เงินนอกงบประมาณ รวม งบที่จ่ายจริง ปรับแผน
งบ ปวช.,ปวส. ค่าจัดการเรียน การสอน เงินรายได้ เงินรายได้อื่นๆ
งบประมาณจัดสรร 3,673,800 5,500,000 900,000   10,073,800    
1. งบบุคลากร   1,868,160        229,704     2,097,864    
1.1 เงินเดือนพนักงานราชการ   1,868,160       1,868,160      1,304,803  
1.2 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม          229,704   229,704          54,295  
2. งบดำเนินงาน 3,489,265 773,500 2,575,895 0 6,838,660    
    2.1 ค่าตอบแทน 704,800 0 680,000 0 1,384,800 762,350 1,484,800
2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน (ค่าสอนพิเศษ) 600,000   600,000   1,200,000        608,600  1,200,000
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา 100,000   80,000   180,000        148,950    280,000
2.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800       4,800           4,800       4,800
    2.2 ค่าใช้สอย       67,465     773,500    1,347,140          -    2,188,105        617,194    727,464
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       50,000     600,000 850,000   1,500,000        340,891  
2.2.2 ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ขนส่ง        63,500 82,139.90   145,640      29,735.38    145,640
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        50,000     50,000           2,850     50,000
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง        50,000     50,000        134,555    134,555
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ       17,465       17,465          17,465     17,465
2.2.6 ค่าสูบสิ่งปฏิกูล        10,000     10,000           4,500       7,500
2.2.7 ค่าถ่ายเอกสาร            20,000   20,000          22,304     22,304
2.2.8 ค่าประกันอุบัติเหตุ          200,000   200,000      200,000
2.2.9 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี          100,000   100,000      100,000
2.2.10 ค่าใบประกาศนียบัตร            50,000   50,000          49,900     50,000
2.2.11 ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา            30,000   30,000    
2.2.12 ค่าเวชภัณฑ์            15,000   15,000          14,994  - 
2.3 ค่าวัสดุ   1,420,000        540,867   1,960,867 956,207 1,010,000
2.3.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน (วัสดุฝึก)   1,010,000        120,124     1,130,124        728,512  1,010,000
       - เครื่องกล      200,000          18,156   218,156          38,360    200,000
       - เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 100,000          41,660   141,660          97,320    100,000
       - ไฟฟ้ากำลัง 140,000          10,908   150,908          84,787    140,000
       - อิเล็กทรอนิกส์ 110,000          49,400   159,400        113,739    110,000
       - การบัญชี 100,000       100,000          79,250    100,000
       -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140,000       140,000        124,218    140,000
       -  การโรงแรม 70,000       70,000          62,182     70,000
       -  เทคนิคพื้นฐาน 90,000       90,000          61,293     90,000
       -  สามัญสัมพันธ์ 60,000       60,000          67,363     60,000
2.3.2  ค่าวัสดุสำหรับการบริหารทั่วไป 410,000   743   410,743 227,695 0
        - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 140,000              743   140,743        118,218  - 
        - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 90,000       90,000          44,556  - 
หน้า 2
        - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 90,000       90,000          12,366  - 
        - ฝ่ายวิชาการ 90,000       90,000          52,555  - 
2.3.3  หนี้ค้างชำระ(ปีงบประมาณ 2555)          420,000   420,000    
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,297,000 0 7,888.04 0 1,304,888  1,050,471.15  1,720,000
2.4.1 ค่าไฟฟ้า 700,000       700,000    646,185.12  1,100,000
2.4.2 ค่าน้ำประปา 250,000       250,000    145,597.61    270,000
2.4.3 ค่าโทรศัพท์ 35,000        5,933.04   40,933      27,450.42     35,000
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 12,000           1,955   13,955          12,954     15,000
2.4.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 300,000       300,000        218,284    300,000
3. งบอุดหนุน 3,202,905 4,315,641 0 0 4,315,641      4,751,960  4,236,800
    3.1  เงินเดือนจ้างครูผู้สอน    1,801,401     1,801,401      1,153,991  1,650,000
    3.2  เงินเดือนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ   1,341,600     1,341,600        986,255  1,400,000
    3.3  เงินเดือนจ้างนักการภารโรง   1,172,640     1,172,640        665,920    954,000
    3.4  สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 72,800       72,800          30,365     72,800
    3.5  โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 160,000       160,000          20,000    160,000
    3.6  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2,970,105       2,970,105  1,895,429.14  
          - ค่าหนังสือ 1,401,000       1,401,000    625,301.14  - 
          - ค่าอุปกรณ์การเรียน 322,230       322,230        322,230  - 
          - ค่าเครื่องแบบ 581,400       581,400        581,400  - 
          - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 665,475       665,475        366,498  
4. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ บกศ.) 11,650,000 0 100,000 0 11,750,000      2,408,900  
    4.1 อาคารศูนย์วิทยบริการ 9,100,000       9,100,000    - 
    4.2 เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล,เครื่องกัดเพลา 1,050,000       1,050,000        815,000  - 
    4.3 คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 1,500,000       1,500,000      1,494,000  - 
    4.4 เครื่องถ่ายเอกสาร          100,000   100,000          99,900  - 
รวมงบจัดสรรแต่ละหมวด 8,560,330 5,089,141 2,805,599 0 13,252,165    
4. งบจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ              
   4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร       38,500           -               -            -        38,500        435,000  
       4.1.1 โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรีอาชีวะ       13,500             13,500        135,000  
       4.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ       25,000             25,000          25,000  
              ในการสื่อสารด้ารวิชาชีพสำหรับครูผู้สอน              
       4.1.4 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเอนกประสงค์          195,000       195,000        195,000  
              และเก้าอี้สำนักงาน              
       4.1.6 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล          100,000              80,000  
   4.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       10,520           -               -            -         10,520          10,250  
       4.2.1 โครงการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา       10,520             10,520          10,250  
       4.2.9 โครงการนิเทศและติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน       30,000             30,000    
               
               
               

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2557(เอกสาร pdf : KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif