ปฏิทิน การดำเนินงานโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ประจำปีงบประมาณ 2558  วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ที่ เดือน กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   วันที่ดำเนินกิจกรรม/   ผู้รับผิดชอบ   หมายเหตุ 
    ฝ่ายวิชาการ  ตามโครงการ   ใช้จริง   โครงการ     
1 ม.ค.-58 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา การจัดหาสิ่งพิมพ์           15,000      วิทยบริการ   
2 ต.ค.57-ก.ย.58 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา การจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ                -        วิทยบริการ   
3 ต.ค.57-ก.ย.58 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                 -        วิชาการ   
4 ต.ค.57-ก.ย.58 จัดทำตารางเรียน                -        หลักสูตร   
5 เม.ย.-58 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเรียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ            9,000      หลักสูตร   
6 19-ก.พ.-58 OPEN HOUSE           12,000   19-ก.พ.-58  หลักสูตร   
7  9-12 ธ.ค.57  การแข่งขันวิชาชีพระดับภาค         139,460    9-12 ธ.ค.57   หลักสูตร   
8 ก.ย.58 การจัดการประชุมทางวิชาการ           25,000    2-6 ก.พ.58   หลักสูตร   
9 11-21 พ.ค.58 การอบรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาเรียน ฯ                -     11-21 พ.ค.58  หลักสูตร   
10 19-ก.พ.-58 ประกวดโครงการวิชาชีพ            3,000   19-ก.พ.-58  หลักสูตร   
11 มี.ค.-58 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบทวิภาคี            5,000      ทวิภาคี   
12 ก.พ.-58 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี            5,000      ทวิภาคี   
13 มี.ค.-58 จัดสัมมนานักศึกษาแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)            5,000      ทวิภาคี   
14 มี.ค.-58 ประชุมสัมมนาจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ           15,000      ทวิภาคี   
15   ฝากนักเรียนไว้กับครูฝึก                -        ทวิภาคี   
16   เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนระบบทวิภาคี                -        ทวิภาคี   
17 มี.ค.-58 สัมมนาลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี           10,000      ทวิภาคี   
18 ก.พ.-58 โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา            2,000      ทวิภาคี   
19 ม.ค.-58 สอบ V-NET  ประจำปีการศึกษา 2557            5,000   24-25ม.ค.58  วัดผล   
20 ก.พ.-58 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557           15,000   1 ม.ค.-28ก.พ. 58  วัดผล   
21 ต.ค.57-มี.ค.58 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยี                -        คอมพิวเตอร์   
22 ก.ย.-58 English Camp 15,840     สามัญสัมพันธ์  
23 ม.ค.-มิ.ย.58 ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา                -        งานสื่อสารและเทคโนโลยี   
24 ม.ค-มิ.ย 58 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนด้วย โปรแกรม Adobe  Fash                -        งานสื่อสารและเทคโนโลยี   
25 ต.ค.57-มิ.ย.58 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น                -          
26 มี.ค.-พ.ค.58 ปรับปรุงห้องพักครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง                -        แผนกไฟฟ้ากำลัง   
27 มี.ค.-58 สอยปลายภาคเรียน ที่ 2/2557           20,000   16-20ก.พ.58  วัดผล   
28 16-20 ก.พ.58 สอยปลายภาคเรียน ที่ 1/2558                -     16-20 ก.พ.58  วัดผล   
29 ก.พ.-58 การสอบมาตรฐานฝีมือร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน           20,000   1 ม.ค.-28ก.พ. 58  วัดผล   
30 พ.ค.-58 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558           40,000   1-30 มิ.ย.58  วิชาการ   
31   ปรับปรุงแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ                -        วิชาการ   
32 1-30 พ.ย.58 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ แผนกการบัญชี                -     1-30 พ.ย.58  วิชาการ   
33 ม.ค.58 English Today            2,000   26-มิ.ย.-58  สามัญสัมพันธ์   
34 26-มิ.ย.-58 วันสุนทรภู่            6,000   26-มิ.ย.-58  สามัญสัมพันธ์   
35 18-ส.ค.-58 วันวิทยาศาสตร์            7,000   18-ส.ค.-58  สามัญสัมพันธ์   
36 23-ธ.ค.-57 วันคริสมาสต์  ประจำปีการศึกษา 2557            6,000   23-ธ.ค.-57  สามัญสัมพันธ์   
37 18-19 พ.ย.57 ทักษะวิชาการ อศจ.           34,700   18-19 พ.ย.57  สามัญสัมพันธ์   
38 ม.ค.-58 สัปดาห์ห้องสมุด            3,000      วิทยบริการ   
    รวม       420,000        

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2558(เอกสาร pdf : KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif