วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

ผู้บริหารแผนกวิชา

 

จำนวน
(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้บริหารครู/

ข้าราชการ

พนักงานฯ

อัตราจ้าง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า

ครูผู้ช่วย

ครู

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหาร

5

5

-

-

4

1

-

5

-

-

-

-

2

3

-

แผนกวิชาการบัญชี

6

1

2

3

1

5

-

1

5

-

-

-

1

-

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4

2

1

1

3

1

-

1

3

-

-

-

-

1

-

แผนกวิชาเครื่องมือกล

3

1

-

2

3

-

-

-

3

-

1

-

1

-

-

แผนกวิชาเครื่องกล

5

-

1

4

5

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง

5

1

1

3

4

1

-

1

4

-

1

-

-

-

-

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5

2

1

2

4

1

-

1

4

-

1

1

-

-

-

แผนกวิชาการโรงแรม

2

-

2

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8

4

1

3

2

6

-

2

6

-

-

4

-

-

-

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่

19

-

-

19

8

11

-

-

9

10

-

-

-

-

-

แม่บ้าน

3

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

6

-

-

-

6

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถ

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

3

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

73

16

10

37

46

31

0

12

41

24

3

5

4

3

0

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Common Data Set) วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

 

รายงานข้อมูล

 

หน่วยนับ

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

1. จำนวนครูและบุคลากร

คน

 

 

 

  1.1 ผู้บริหาร (ผอ.,รอง)

คน

5

5

5

  1.2 ครูประจำ (ข้าราชการ)

 

11

11

11

  1.4 พนักงานราชการ

คน

6

10

10

  1.3 ครูอัตราจ้าง
(ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

คน

18

22

24

รวม

คน

40

48

50

2. คุณวุฒิทางการศึกษาของครูทั้งหมด
(รวมผู้บริหาร)

 

 

 

 

  2.1 ระดับต่ำกว่าอนุปริญญา

คน

-

-

-

  2.2 ระดับอนุปริญญา

คน

-

-

-

  2.3 ระดับปริญญาตรี

คน

31

35

37

  2.4 ระดับปริญญาโท

คน

12

13

13

  2.5 ระดับปริญญาเอก

คน

-

-

-

รวม

คน

43

48

50

3. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของสถานศึกษา

 

 

 

 

  3.1 เจ้าหน้าที่

คน

19

18

18

  3.2 แม่บ้าน

คน

3

3

3

  3.3 พนักงานขับรถยนต์

คน

2

2

2

  3.4 ยามรักษาการณ์

คน

3

3

3

  3.5 นักการภารโรง

คน

6

6

5

รวม

คน

33

32

31

4. คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร
สายสนับสนุน

 

 

 

 

  4.1 ระดับต่ำกว่าอนุปริญญา

คน

14

14

13

  4.2 ระดับอนุปริญญา

คน

10

11

11

  4.3 ระดับปริญญาตรี

คน

9

7

7

  4.4 ระดับปริญญาโท

คน

-

-

-

  4.5 ระดับปริญญาเอก

คน

-

-

-

รวม

คน

33

32

31

รวมบุคลากรทั้งหมด

คน

73

80

81

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2558 (เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif