ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง การที่สถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผนเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ   ตามโครงการหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา มีการกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร นำผลการประเมินใช้ปรับปรุง หลักสูตร  ได้หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาหรือมาตรฐานองค์การวิชาชีพ


ความตระหนัก (Awareness )
          วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้จัดเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการสำรวจความต้องการของประชาชนต้องการวิชาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพ  วิทยาลัยเห็นความสำคัญที่ประชาชนต้องการเรียนอะไรก็ได้เรียนในสาขานั้น  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการพัฒนากำลังคนด้านอาชีพ

หลักสูตรการเรียนการสอน
          ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร pdf : 158 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif