จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น สาขาวิชาปีการศึกษา 2559

 

สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

 

รวมทั้งหมด

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวมปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวมปวส.

ช่างกลโรงงาน

33

28

25

86

26

20

46

132

ช่างยนต์

64

69

32

165

18

27

45

420

ช่างไฟฟ้ากำลัง

29

34

14

77

28

25

53

130

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17

12

10

39

16

14

30

69

การบัญชี

58

76

63

197

42

52

94

291

คอมพิวเตอร์

43

46

32

121

29

27

56

177

การโรงแรม

17

21

22

60

12

5

17

77

รวม

261

286

198

745

171

170

341

1,086

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Common Data Set) วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2558 – 2560

รายงานข้อมูล

หน่วยนับ

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

5. จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

 

 

 

 

      5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

77

86

103

 • สาขาวิชาเครื่องกล

คน

145

165

220

 • สาขางานยานยนต์

 

 

 

 

 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง

คน

70

77

93

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

คน

47

39

46

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 • สาขาพาณิชยการ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

192

197

204

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุริกิจ

คน

137

121

152

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

57

60

46

รวม

คน

725

745

864

5.2 หลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

 

 

 ประเภทวิชาอุตสหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องกล

 

 

 

 

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์

คน

51

45

43

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

คน

22

30

26

 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

33

46

45

 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

คน

60

53

45

 • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

 

 

 

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

101

94

101

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

คน

72

56

48

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

13

17

26

รวม

คน

352

341

333

รวมทั้งหมด

คน

1,077

1,086

1,197

รายงานข้อมูล

หน่วยนับ

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

6. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

  6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

 

 

 -ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

17

20

 

 • สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 • สาขางานยานยนต์

คน

27

24

 

 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง

คน

15

10

 

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

คน

15

9

 

-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 • สาขาพาณิชยการ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

38

62

 

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุริกิจ

คน

34

25

 

-ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

13

21

 

รวม

คน

159

171

 

6.2 หลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

 

 

 -ประเภทวิชาอุตสหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องกล

 

 

 

 

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์

คน

22

27

 

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

คน

8

14

 

 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

10

22

 

 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

คน

32

25

 

-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

46

51

 

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

คน

44

25

 

-ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

7

6

 

รวม

คน

169

170

 

รวมทั้งหมด

คน

328

341

 

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2559(เอกสาร pdf :231 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif