แผนการจัดสรรงบประมาณ 2559
งานวางแผนและงบประมาณ                                                ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กิจกรรมและรายการค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 2559 เงินนอกงบประมาณ รวม
งบจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน เงินรายได้ เงินรายได้อื่นๆ
งบประมาณจัดสรร 3,813,400 6,010,956 1,285,644   11,110,000
1. งบบุคลากร 90,000                90,000
1.1 เงินเดือนพนักงานราชการ         0
1.2 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม         90,000       90,000
2. งบดำเนินงาน 3,723,400 944,688 1,285,644 0 5,953,732
    2.1 ค่าตอบแทน 700,000 588,688 301,040 0 1,589,728
2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน (ค่าสอนพิเศษ) 500,000 500,000 301,040   1,301,040
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา(ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,นักการ) 200,000 88,688     288,688
    2.2 ค่าใช้สอย       300,000 356,000 584,604   1,240,604
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       300,000 190,000     490,000
2.2.2 ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ขนส่ง   50,000     50,000
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   50,000     50,000
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   50,000     50,000
2.2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ   6,000     6,000
2.2.6 ค่าสูบสิ่งปฏิกูล   10,000     10,000
2.2.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ     298,000   298,000
2.2.8 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี     119,200   119,200
2.2.9 ค่าใบประกาศนียบัตร     96,000   96,000
2.2.10 ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา     55,800   55,800
2.2.11 ค่าเวชภัณฑ์     15,604   15,604
          0
2.3 ค่าวัสดุ 793,400 0 0 0 793,400
2.3.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน (วัสดุฝึก) 603,400       603,400
       - เครื่องกล 100,000       100,000
       - เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 72,600       72,600
       - ไฟฟ้ากำลัง 75,000       75,000
       - อิเล็กทรอนิกส์ 48,600       48,600
       - การบัญชี 92,400       92,400
       -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84,000       84,000
       -  การโรงแรม 44,400       44,400
       -  เทคนิคพื้นฐาน 49,800       49,800
       -  สามัญสัมพันธ์ 36,600       36,600
          0
2.3.2  ค่าวัสดุสำหรับการบริหารทั่วไป 190,000 0 0 0 190,000
        - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 70,000       70,000
        - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 40,000       40,000
        - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 40,000       40,000
        - ฝ่ายวิชาการ 40,000       40,000
           
           
           
           
           
หน้า 2
2.3.3  หนี้ค้างชำระ(ปีงบประมาณ 2558)          
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,330,000 0 0 0 1,330,000
2.4.1 ค่าไฟฟ้า 840,000       840,000
2.4.2 ค่าน้ำประปา 170,000       170,000
2.4.3 ค่าโทรศัพท์ 30,000       30,000
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 10,000       10,000
2.4.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 280,000       280,000
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาครู          0
     2.5.1          
     2.5.2          
3. งบอุดหนุน 0 5,066,268 0 0 5,066,268
    3.1  เงินเดือนจ้างครูผู้สอน        2,164,680     2,164,680
    3.2  เงินเดือนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ   1,605,480     1,605,480
    3.3  เงินเดือนจ้างนักการภารโรง   804,960     804,960
    3.4  เงินเดือนจ้างพนักงานขับรถ   150,960     150,960
    3.5  ค่าสมทบประกันสังคม(ครู,เจ้าหน้าที่,นักการ,พขร.)   245,748     245,748
    3.6  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ (อนันต์,สุวิล)   94,440     94,440
    3.7  สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์         0
    3.8  โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อการศึกษา          
    3.9  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ          
          - ค่าหนังสือ          
          - ค่าอุปกรณ์การเรียน          
          - ค่าเครื่องแบบ          
          - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
4. งบสำรองฉุกเฉิน           400,000    
   4.1 งบสำรองฉุกเฉิน           400,000    
           
5. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ บกศ.) 0 0 0 0  
    5.1 สิ่งก่อสร้าง 0        
       5.1.1           
       5.1.2           
   5.2 ครุภัณฑ์ 0        
      5.2.1           
      5.2.2          
6. งบจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ       600,000                 -                 -      
   6.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร       150,000                -    
        150,000        
   6.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       100,000                -    
        100,000        
   6.3 ฝ่ายวิชาการ       150,000                -    
        150,000        
   6.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       200,000                -    
        200,000        
รวมงบจัดสรรแต่ละหมวด    3,813,400      6,010,956    1,285,644            -   11,110,000

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2559(เอกสาร pdf : KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif