แผนกวิชาการบัญชี
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
 ณ  วันที่  30 กันยายน 2559

                       

ลำดับ

/ด/ป
ที่ได้มา

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน่วยละ

หมายเหตุ

1

6 ส.ค.41

7430-001-0002
411-001-020

เครื่องพิมพ์ดีดแบบแคร่ธรรมดาขนาดแคร่  15” ( ภาษาไทย )

สอบราคา

20 เครื่อง

8,700

 

2

6 ส.ค.41

7105-006-0003
411-001-020

โต๊ะพิมพ์ดีด

สอบราคา

20 ชุด

2,400

 

3

9 ส.ค.42

7430-001-0002
421-001-020

เครื่องพิมพ์ดีดแบบแคร่ธรรมดาขนาดแคร่  15” ( ภาษาไทย )

สอบราคา

20 เครื่อง

8,752.60

 

4

9 ส.ค. 42

7430-001-0001
421-001-040

เครื่องพิมพ์ดีดแบบแคร่ธรรมดาขนาดแคร่  15” ( ภาษาอังกฤษ)

สอบราคา

40 เครื่อง

8,752.60

 

5

9 ส.ค.42

7420-005-0001
421-001-020

เครื่องคำนวณเลขชนิด 14 หลัก

สอบราคา

20 เครื่อง

5,243

 

6

31 ส.ค.42

7110-007-0009
421-001-060

โต๊ะพิมพ์ดีด

ตกลงราคา

60 ชุด

2,400

 

7

25 ส.ค.43

7450-004-0001
431-001-010

เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

สอบราคา

10 เครื่อง

30,000

 

8

25 ส.ค.43

7430-001-0002
431-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว  ( ภาษาไทย )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

9

25 ส.ค.43

7430-001-0001
431-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว ( ภาษาอังกฤษ )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

10

17 ม.ค.44

7450-004-0001
441-001-010

เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

สอบราคา

10 เครื่อง

29,950

 

12

17 ม.ค.44

7430-001-0002
441-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว ( ภาษาไทย )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

13

17 ม.ค.44

7430-001-0002
441-001-005

เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาขนาดแคร่ 15 นิ้ว ( ภาษาอังกฤษ )

สอบราคา

5 เครื่อง

8,800

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
 ณ  วันที่ 30 กันยายน 2559

                           

ลำดับ

/ด/ป
ที่ได้มา

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน่วยละ

หมายเหตุ

1

17 ส.ค.43

7440-009-0001
431-002

โปรแกรมสำเร็จรูป

สอบราคา

1 ชุด

19,800

 

2

17 ส.ค.43

4120-001-0001
431-001-002

เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 บีทียู

สอบราคา

2 เครื่อง

44,400

 

3

25 ส.ค.43

7110-001-0001
431-011-012

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน

สอบราคา

2 ตู้

2,300

 

4

14 มี.ค.44

7440-001-0001
441-001-015

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลคำ

สอบราคา

15 เครื่อง

38,940

 

5

6 ก.ค. 49

7440-001-0001
492-001-020

เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Celeron

สอบราคา

20 เครื่อง

18,700

 

6

29 พ.ย.49

7440-001-0001
502-021-040

เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Celeron

สอบราคา

20 เครื่อง

18,700

 

7

14 ส.ค.50

7440-001-0001
502-024-033

เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA

สอบราคา

10 เครื่อง

24,675

 

8

23 ส.ค.50

7440-001-0005
502-001

เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER HPPROLIANT ML350 G5

ตกลงราคา

1 เครื่อง

99,00

 

9

21 มี.ค.51

4120-001-0001
511-001-002

เครื่องปรับอากาศขนาด 38000 บีทียู

สอบราคา

2 เครื่อง

41,000

 

10

21 มี.ค.51

7730-003-0002
511-001

โทรทัศน์สี 29 “

สอบราคา

1 เครื่อง

10,500

 

11

16 ก.ย.51

7440-001-0001
512-001-010

เครื่องคอมพิวเตอร์ LEMEL

สอบราคา

10 เครื่อง

23,165

 

12

23 ก.ค.52

7440-001-0001
512-041-080

เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER

สอบราคา

40เครื่อง

19,000

 

13

23 ก.ค.52

6730-001-0001
521-001-007

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์

สอบราคา

1 เครื่อง

26,800

 

14

28 มิ.ย.56

7440-001-0001
561-001

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย

สอบราคา

1 ห้อง

1,494,000

 

แผนก/หน่วยงาน  งานวิทยบริการและห้องสมุด
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
ณ  วันที่  30 กันยายน 2559

                             

ลำดับ

/ด/ป
ที่ได้มา

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน่วยละ

หมายเหตุ

1

24 พ.ค. 42

7125-004-0001
421-001

ชั้นวางวารสาร 1 ด้าน 2 ช่วง

ตกลงราคา

1 ชั้น

9,309

 

2

24 พ.ค. 42

7125-004-0002
421-001

ชั้นวางวารสาร 2 ด้าน 2 ช่วง

ตกลงราคา

1 ชั้น

17,494.50

 

3

24 พ.ค. 42

7125-004-0003
421-001-002

ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน 2 ช่วง

ตกลงราคา

2 ชั้น

9,309

 

4

24 พ.ค. 42

7125-004-0004
421-001-002

ชั้นวางหนังสือ 1 ด้าน 2 ช่วง

ตกลงราคา

2 ชั้น

6,125.75

 

5

24 พ.ค. 42

7125-004-0005
421-001-002

ชั้นวางหนังสือ 2 ตอน

ตกลงราคา

2 ชั้น

17,494.50

 

6

24 พ.ค. 42

7125-001-0001
421-003

ตู้บัตรรายการ

ตกลงราคา

1 ตู้

15,140.50

 

7

24 พ.ค. 42

7110-007-0021
421-001-006

โต๊ะอ่านหนังสือขนาด 4 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้

ตกลงราคา

6 ชุด

8,346

 

8

6 ก.ย.42

4120-001-0003
423-001-003

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู

บริจาค

3 เครื่อง

17,500

 

9

26 ก.ค.46

7110-006-0006
461-001-007

เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกวดราคา

7 ตัว

1,200

 

10

26 ก.ค.46

6110-010-0005
461-001

เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า
( USP ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA

ประกวดราคา

1 เครื่อง

 12,000

 

11

26 ก.ค.46

7440-001-0002
461-001-006

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป

ประกวดราคา

6 เครื่อง

27,000

 

12

26 ก.ค.46

7440-001-0005
461-001

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง

ประกวดราคา

1 เครื่อง

40,000

 

14

26 ก.ค.46

7690-003-0001
461-001

โปรแกรมระบบงานห้องสมุด

ประกวดราคา

1 ชุด

40,000

 

15

26 ก.ค.46

7690-003-0002
461-001

โปรแกรมปฏิบัติการเครือข่าย

ประกวดราคา

1 ชุด

34,000

 

16

26 ก.ค.46

7690-003-0003
461-001

โมเด็ม

ประกวดราคา

1 ชุด

2,000

 

แผนก/หน่วยงาน   งานวิทยบริการและห้องสมุด
บัญชีรายการ  ครุภัณฑ์  คงเหลือ
                                                           ณ  วันที่  30 กันยายน 2559


ลำดับ

/ด/ป
ที่ได้มา

หมายเลขครุภัณฑ์

รายการ

 

ได้มาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน่วยละ

 

สถานะปัจจุบัน

หมายเหตุ

ใช้ได้

ชำรุด

17

26 ก.ค.46

7690-006-0001
461-001

ระบบสายสัญญาณ Hub และแผงวงจรเครือข่าย

ประกวดราคา

1 ชุด

12,500

 

 

 

18

15 ก.ย.46

4120-001-0003
462-001-002

เครื่องปรับอากาศขนาด 56,000 บีทียูรุ่นแพ็กเกจสลิม ยี่ห้อเกรทแอร์

ตกลงราคา

2 เครื่อง

48,000

 

 

 

19

23 ก.ค.52

7440-001-0001
521-001-040

เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER

สอบราคา

40เครื่อง

19,000

 

 

 

20

23 ก.ค.52

6730-001-0001
521-005

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์

สอบราคา

1 เครื่อง

26,800

 

 

 

21

26 เม.ย. 53

7690-003-0001
531-001

โปรแกรมระบบบริหารห้องสมุด

ตกลงราคา

1 ชุด

35,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูข้อมูลทั้งหมด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลครุภัณฑ์ (เอกสาร pdf :925 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif