สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

หมายเหตุ

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

แผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

 

 

 

1

สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
ถนนชยางกูร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

045-781-282

นายชัชชัย  วัฒนศิริ

 

 

 

 

2

ธนาคารออมสิน สาขาเลิงนกทา
24 ถนนชยางกูร ตำบลสามแยก
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

089-949-2267
ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

3

บริษัท  แมคไทย  จำกัด  (แมคโดนัลด์)
97/11 อาคารบิ๊กซีราชดำริ  ห้องออฟฟิต 1 ชั้น 5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
กทม. 10330

093-1342515

คุณถาวร  แซ่ลิ้ม

 

 

 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลิงนกทา
542 หมู่ 12 ถนนพยาปักสา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

081-790-8657
Fax 045-781-702

ผู้จัดการ

 

 

 

 

5

ร้านมายคอม
403 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
35120

089-712-8751

คุณอาทิตย์ เหล่าชัย

 

 

 

 

6

ธกส. สาขาเลิงนกทา
ถนนชยางกูร ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

 

 

 

 

 

 

7

บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อาคารสีบุญเรือง  2  ถ.สีลม  แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม.  10500

084-1199588
096-9389690
Fax 02-677-1870

คุณชุมพล  แดงพรม
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

หมายเหตุ

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

แผนกวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

8

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
54/3 ม.4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

089-815-7066
Fax 
02-921-2587

คุณอรกัญญา  จตุพรสัมฤทธิ์
ประธานโครงการทวิภาคี 

 

 

 

 

9

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
488 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  35120

081-854-6503

นายประสิทธ์  ศรีสวัสดิ์         

 

 

 

 

10

สิงห์ซอมยนต์
200 ซ.นอเวย์ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร  35120

086-243-7449
080-7388-124

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

11

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
22 ซอยประวิทย์และเพื่อน  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

087-049-3949
Fax 02-7488989

นายเกรียงไกร พัดกุดเรือ

 

 

 

 

12

บริษัท พีเทค เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็นร์
145 ม.13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  35120

098-496-6679

นายชัชวาล  ธนานันต์

 

 

 

 

13

ลมเซอร์วิส
37 ม.6 ตำบลบางทรายน้อย
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150

089-618-3403

นายชาติชาย  นาคเครือ

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

หมายเหตุ

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

แผนกวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

8

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
54/3 ม.4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

089-815-7066
Fax 
02-921-2587

คุณอรกัญญา  จตุพรสัมฤทธิ์
ประธานโครงการทวิภาคี 

 

 

 

 

9

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
488 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  35120

081-854-6503

นายประสิทธ์  ศรีสวัสดิ์         

 

 

 

 

10

สิงห์ซอมยนต์
200 ซ.นอเวย์ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร  35120

086-243-7449
080-7388-124

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

11

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
22 ซอยประวิทย์และเพื่อน  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

087-049-3949
Fax 02-7488989

นายเกรียงไกร พัดกุดเรือ

 

 

 

 

12

บริษัท พีเทค เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็นร์
145 ม.13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  35120

098-496-6679

นายชัชวาล  ธนานันต์

 

 

 

 

13

ลมเซอร์วิส
37 ม.6 ตำบลบางทรายน้อย
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150

089-618-3403

นายชาติชาย  นาคเครือ

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

หมายเหตุ

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

แผนกวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

8

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
54/3 ม.4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

089-815-7066
Fax 
02-921-2587

คุณอรกัญญา  จตุพรสัมฤทธิ์
ประธานโครงการทวิภาคี 

 

 

 

 

9

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
488 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  35120

081-854-6503

นายประสิทธ์  ศรีสวัสดิ์         

 

 

 

 

10

สิงห์ซอมยนต์
200 ซ.นอเวย์ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร  35120

086-243-7449
080-7388-124

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

11

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
22 ซอยประวิทย์และเพื่อน  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

087-049-3949
Fax 02-7488989

นายเกรียงไกร พัดกุดเรือ

 

 

 

 

12

บริษัท พีเทค เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็นร์
145 ม.13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  35120

098-496-6679

นายชัชวาล  ธนานันต์

 

 

 

 

13

ลมเซอร์วิส
37 ม.6 ตำบลบางทรายน้อย
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150

089-618-3403

นายชาติชาย  นาคเครือ

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

หมายเหตุ

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

แผนกวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

8

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
54/3 ม.4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

089-815-7066
Fax 
02-921-2587

คุณอรกัญญา  จตุพรสัมฤทธิ์
ประธานโครงการทวิภาคี 

 

 

 

 

9

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
488 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  35120

081-854-6503

นายประสิทธ์  ศรีสวัสดิ์         

 

 

 

 

10

สิงห์ซอมยนต์
200 ซ.นอเวย์ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร  35120

086-243-7449
080-7388-124

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

11

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
22 ซอยประวิทย์และเพื่อน  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

087-049-3949
Fax 02-7488989

นายเกรียงไกร พัดกุดเรือ

 

 

 

 

12

บริษัท พีเทค เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็นร์
145 ม.13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  35120

098-496-6679

นายชัชวาล  ธนานันต์

 

 

 

 

13

ลมเซอร์วิส
37 ม.6 ตำบลบางทรายน้อย
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150

089-618-3403

นายชาติชาย  นาคเครือ

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

หมายเหตุ

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

แผนกวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

8

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6
54/3 ม.4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

089-815-7066
Fax 
02-921-2587

คุณอรกัญญา  จตุพรสัมฤทธิ์
ประธานโครงการทวิภาคี 

 

 

 

 

9

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
488 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  35120

081-854-6503

นายประสิทธ์  ศรีสวัสดิ์         

 

 

 

 

10

สิงห์ซอมยนต์
200 ซ.นอเวย์ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร  35120

086-243-7449
080-7388-124

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

11

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
22 ซอยประวิทย์และเพื่อน  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

087-049-3949
Fax 02-7488989

นายเกรียงไกร พัดกุดเรือ

 

 

 

 

12

บริษัท พีเทค เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็นร์
145 ม.13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  35120

098-496-6679

นายชัชวาล  ธนานันต์

 

 

 

 

13

ลมเซอร์วิส
37 ม.6 ตำบลบางทรายน้อย
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150

089-618-3403

นายชาติชาย  นาคเครือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร pdf : 390 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif