จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น สาขาวิชาปีการศึกษา 2560

 

สาขาวิชา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

 

รวมทั้งหมด

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวมปวช.

ปวส.1

ปวส.2

รวมปวส.

ช่างกลโรงงาน

43

32

28

103

20

25

45

148

ช่างยนต์

85

64

71

220

17

20

37

257

ช่างยนต์(งานตัวถังและสี)

-

-

-

-

6

-

6

6

ช่างไฟฟ้ากำลัง

31

28

34

93

15

25

45

148

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17

17

12

46

1

16

26

72

การบัญชี

67

59

78

204

59

42

101

305

คอมพิวเตอร์

62

45

45

152

18

30

48

200

การโรงแรม

12

18

16

46

13

13

26

72

รวม

317

263

284

864

158

175

333

1,197

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Common Data Set) วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2558 – 2560

รายงานข้อมูล

หน่วยนับ

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

5. จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

 

 

 

 

      5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

77

86

103

 • สาขาวิชาเครื่องกล

คน

145

165

220

 • สาขางานยานยนต์

 

 

 

 

 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง

คน

70

77

93

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

คน

47

39

46

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 • สาขาพาณิชยการ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

192

197

204

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุริกิจ

คน

137

121

152

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

57

60

46

รวม

คน

725

745

864

5.2 หลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

 

 

 ประเภทวิชาอุตสหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องกล

 

 

 

 

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์

คน

51

45

43

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

คน

22

30

26

 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

33

46

45

 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

คน

60

53

45

 • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

 

 

 

 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

101

94

101

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

คน

72

56

48

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

13

17

26

รวม

คน

352

341

333

รวมทั้งหมด

คน

1,077

1,086

1,197

รายงานข้อมูล

หน่วยนับ

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

6. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

  6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

 

 

 -ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

17

20

 

 • สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 • สาขางานยานยนต์

คน

27

24

 

 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง

คน

15

10

 

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

คน

15

9

 

-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 • สาขาพาณิชยการ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

38

62

 

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุริกิจ

คน

34

25

 

-ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

13

21

 

รวม

คน

159

171

 

6.2 หลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

 

 

 -ประเภทวิชาอุตสหกรรม

 

 

 

 

 • สาขาเครื่องกล

 

 

 

 

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์

คน

22

27

 

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

คน

8

14

 

 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

 

 

 

 

 • สาขางานเครื่องมือกล

คน

10

22

 

 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 • สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

คน

32

25

 

-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

 

 

 

 

 • สาขางานการบัญชี

คน

46

51

 

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 • สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

คน

44

25

 

-ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • สาขาวิชาการโรงแรม

คน

7

6

 

รวม

คน

169

170

 

รวมทั้งหมด

คน

328

341

 

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2560(เอกสาร pdf :231 KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif