แผนการจัดสรรงบประมาณ 2560
งานวางแผนและงบประมาณ                                                ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กิจกรรมและรายการค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 2560 เงินนอกงบประมาณ รวม
งบจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน เงินรายได้ เงินรายได้อื่นๆ
งบประมาณจัดสรร 3,277,000 6,046,138 2,267,320 0 11,590,458
1. งบบุคลากร 90,000                90,000
1.1 เงินเดือนพนักงานราชการ         0
1.2 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม         90,000       90,000
2. งบดำเนินงาน 3,187,000 910,000 1,327,320 0 5,424,320
    2.1 ค่าตอบแทน 700,000 580,000 542,800 0 1,822,800
2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน (ค่าสอนพิเศษ) 500,000 500,000 542,800   1,542,800
2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลา(ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,นักการ) 200,000 80,000     280,000
    2.2 ค่าใช้สอย       400,000 330,000 784,520   1,514,520
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       400,000 150,000     550,000
2.2.2 ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ขนส่ง   60,000     60,000
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   50,000     50,000
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   50,000     50,000
2.2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ   10,000     10,000
2.2.6 ค่าสูบสิ่งปฏิกูล            10,000     10,000
2.2.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ     303,500   303,500
2.2.8 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี     218,520   218,520
2.2.9 ค่าใบประกาศนียบัตร     195,500   195,500
2.2.10 ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา     52,000   52,000
2.2.11 ค่าเวชภัณฑ์     15,000   15,000
          0
2.3 ค่าวัสดุ 917,000 0 0 0 917,000
2.3.1 ค่าวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน (วัสดุฝึก) 727,000       727,000
       - เครื่องกล 100,000       100,000
       - เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 80,000       80,000
       - ไฟฟ้ากำลัง 90,000       90,000
       - อิเล็กทรอนิกส์ 60,000       60,000
       - การบัญชี 100,000       100,000
       -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85,000       85,000
       -  การโรงแรม 60,000       60,000
       -  เทคนิคพื้นฐาน 80,000       80,000
       -  สามัญสัมพันธ์ 72,000       72,000
          0
2.3.2  ค่าวัสดุสำหรับการบริหารทั่วไป 190,000 0 0 0 190,000
        - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 70,000       70,000
        - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 40,000       40,000
        - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 40,000       40,000
        - ฝ่ายวิชาการ 40,000       40,000
หน้า 2
2.3.3  หนี้ค้างชำระ(ปีงบประมาณ 2559) 177,146        
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,170,000 0 0 0 1,170,000
2.4.1 ค่าไฟฟ้า 700,000       700,000
2.4.2 ค่าน้ำประปา 150,000       150,000
2.4.3 ค่าโทรศัพท์ 30,000       30,000
2.4.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 10,000       10,000
2.4.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 280,000       280,000
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาครู          0
     2.5.1          
     2.5.2          
3. งบอุดหนุน 0 5,136,138 0 0 5,136,138
    3.1  เงินเดือนจ้างครูผู้สอน   2,357,640     2,357,640
    3.2  เงินเดือนจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ   1,591,800     1,591,800
    3.3  เงินเดือนจ้างนักการภารโรง   791,160     791,160
    3.4  เงินเดือนจ้างพนักงานขับรถ   150,960     150,960
    3.5  ค่าสมทบประกันสังคม(ครู,เจ้าหน้าที่,นักการ,พขร.)   244,578     244,578
    3.6  สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์         0
    3.7  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ          
          - ค่าหนังสือ          
          - ค่าอุปกรณ์การเรียน          
          - ค่าเครื่องแบบ          
          - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
4. งบสำรองฉุกเฉิน   0               -     0
   4.1 งบสำรองฉุกเฉิน         0
           
5. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ บกศ.) 0 0 940,000 0 940,000
    5.1 สิ่งก่อสร้าง 0   0   0
       5.1.1           
       5.1.2           
   5.2 ครุภัณฑ์ 0         940,000   940,000
      5.2.1 ค่ารถยนต์           850,000           850,000
      5.2.2 ชุดเก้าอี้            90,000            90,000
6. งบจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ       600,000                 -                 -      
   6.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร       150,000        
   6.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       100,000        
   6.3 ฝ่ายวิชาการ       150,000        
   6.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       200,000                -    
รวมงบจัดสรรแต่ละหมวด     3,277,000      6,046,138    2,267,320            -   11,590,458

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gifดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ปีการศึกษา 2560(เอกสาร pdf : KB)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gif