ดร.ธนกร  ไชยกุล

ประวัติผู้บริหารสถานศึกษา
-ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
-ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
-ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอ 4
-ประธานชมรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อาชีวะ
-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสวาท จ.ยโสธร
-ทีปรึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
-กรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประวัติ เกิด 9 มิถุนายน 2501 ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ 13 ต.สามแยก อเลิงนกทา จ.ยโสธร

ผลงานดีเด่น
-รางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรงเทพมหานคร
-รางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559 เข้ารับพระราชทาน
เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารช้ยพันนา สวนจิตรลดา เมือวันที 15 สิงหาคม 2559