Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้โครงการปลูกฝั่งวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย นำโดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาจัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางวิทยาลัยได้ดำเนินการ และตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมพบปะกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

Big Cleaning day

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคเลิงนกทา นำโดยนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

"คลิก" เพื่อดูประกาศ