Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

ทำบุญเลี้ยงพระ โอกาสกึ่งพรรษากาล

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ได้ทำบุญเลี้ยงพระ โอกาสกึ่งเข้าพรรษากาล นำโดย คณะกรรมการวิทยาลัยฯ นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 6 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินงานในสถานศึกษา ณ ศาลา 25 ปี บูรพาจารย์นุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

มอบรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นำโดย นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ มอบรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โดยมี แพทย์หญิงนพรัตน์ ศรีขาว กุมารแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

โครงการประเพณีดำนาวาน สืบสานวัฒนธรรม หนุนนำวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดโครงการประเพณีดำนาวาน สืบสานวัฒนธรรม หนุนนำวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสืบสานประเพณีดำนาวาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่สืบไป โดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ณ แปลงนาสาธิต วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา พร้อมมีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ และการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบอบรมออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้เรียนรู้วิธีเข้าใช้งานของระบบได้อย่างถูกต้อง และครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 โดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการจัดอบรมออนไลน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู

"คลิก" เพื่อดูประกาศ