วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้โครงการปลูกฝั่งวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย นำโดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาจัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางวิทยาลัยได้ดำเนินการ และตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมพบปะกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

Big Cleaning day

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคเลิงนกทา นำโดยนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเเละวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการสอน
ต็มศึกษาและยุทธวิธีการสอนแบบตื่นรู้ของครูสายอาชีวศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะที่สำคัญของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม” เเละการแนะเเนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

งาน Open House 2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดงาน Open House 2021 เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล โดยมีนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดงาน พร้อมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการ และสถานศึกษาซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของนักเรียน นักศึกษา วิทยลัยเทคนิคเลิงนกทา และมีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาคือ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ณ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต ประจำปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต ประจำปี พ.ศ.2563 ของนายสหัสวรรษ โปร่งเมืองไพร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการนำโดยนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประธานกรรมการ และคณะ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ท่านคณะกรรมการการประเมิน คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563 ของนายสหัสสวรรษ โปร่งเมืองไพร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการ นายสมปอง ทองศรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร นายอานนท์ แสงเพชร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร และนายสมพงษ์ เทศน์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และสามารถป้องกันโรคภัย หรือดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้ โครงการจัดขึ้น ณ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

จัดประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา และวัน Christmas Day 2020

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา และโครงการวัน Christmas Day 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดงาน ณ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝั่งจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติที่ดีและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์สถิตย์วนาราม

ประชุมการก่อสร้างศาลา 25 ปี บูรพาจารย์นุสรณ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาจัดประชุม การก่อสร้างศาลา 25 ปีบูรพาจารย์นุสรณ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา โดยได้รับเมตตางบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจาก
พระอธิการ ดร.บุญชวน ธมฺมโฆสโก ประธานสงฆ์สายวัดป่าวังน้ำทิพย์ เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานที่ในการปฎิบัติธรรม ณ ห้องประชุมชั้นสองอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

โครงการมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และลงนามความร่วมมือ MOU

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จัดพิธีเชิดชูเกียรติและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการและความร่วมมือจากภาคภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธี ณ ตึกวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติของสุนทรภู่ และรำลึกถึงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ในด้านการใช้ภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย พร้อมช่วยส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ร่วมทำโรงทาน ณ วัดป่าสุนทราราม บ้านกุดแห่ อำเภอเลิงนกทาเนื่องในพิธี การบำเพ็ญกุศลทศวาร น้อมถวาย พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ได้นำนักเรียน นักศึกษา แผนกไฟฟ้ากำลังเข้าติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแผนกการโรงแรม ได้นำเครื่องดื่มเข้าร่วมทำโรงทาน ณ วัดป่าสุนทราราม บ้านกุดแห่ อำเภอเลิงนกทาเนื่องในพิธี การบำเพ็ญกุศลทศวาร น้อมถวาย พระครูสุนทรศีลขันธ์(หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์การศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา นำโดย นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯคณะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนิการเปิดศูนย์การศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน 3 รายวิชาคือ 1)วิชา การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2)วิชาการซ่อมจักรยานยนตร์ 3)วิชา ประดับตกเเต่งสถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดป่าพุทธิคุณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นำโดยนายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นำโดยนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

โครงการประเพณีดำนาวานสืบสานวัฒนธรรม หนุนนำวิถีไทย

ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาจัดโครงการประเพณีดำนาวาน สืบสานวัฒนธรรม หนุนนำวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสิริชัย แท่นแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ แปลงนาสาธิต วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

โครงการเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดโครงการเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางเกวลิน ลำดวน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ" ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 กิจกรรมบริการ ซ่อม สร้าง พัฒนา ระหว่างวันที่ 1,2 และ 8 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา โดยมีนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสิริชัย แท่นเเก้ว คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เเละนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้บริการชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดศูนย์การศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นำโดย นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานเปิดศูนย์การศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น โดยมี ดร.ธนากร ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน 1 รายวิชาคือ 1)วิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2)วิชาการซ่อมจักรยานยนตร์ และ 3)วิชาประดับตกเเต่งสถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดป่าพุทธิคุณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมเเละพิธีใหว้ครู

ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรมเเละพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ เกิดจิตสำนึกที่ดีงาม ในการสืบสานวัฒนธรมไทย พร้อมมอบทุกการศึกษาให้เเก่นักเรียน นักศึกษาโดยมี นาสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เเละลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเเละลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ครบรอบ ๒๔ ปี

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ครบรอบ ๒๔ ปี โดยมี นายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประชุมทางไกล โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เข้าร่วมการประชุมทางไกล โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบาย เรื่อง แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อควาเป็นเลิศ (Digital Education Excellen Platfrom:Deep)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เเละประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 17 มิภุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เเละประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยมีนายสิริชัย เเท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย เข้าพบปะชี้เเจ้งทำความเข้าใจ เเละร่วมต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครองทุกแผนกวิชา

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เน้นสมรรถนะอาชีพเเละบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เน้นสมรรถนะอาชีพ เเละบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสิริชัย แท่นเเก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เป็นประธานในการจัดอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหารเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดความสอดคล้องกับการต้องการของตลาดเเรงงาน และให้ครูผู้สอนเกิดการวิเคราะห์หลักสูตร เเละการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้มอบรถไฟฟ้าให้กับผู้ป่วยในราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นำโดย ผอ.สิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ได้มอบรถไฟฟ้าให้กับผู้ป่วยในราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยร่วมกับ รพ.สมเด็จพยุราชเลิงนกทา และศูนย์กายอปุกรณ์ รพ.สต. ศรีแก้ว

Face Shield เพื่อป้องกันการติดต่อ/การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา นำโดย ผอ.สิริชัย แท่นแก้ว รองฯศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ร่วมกับคณะครู นักการ ภารโรง จัดทำ Face Shield เพื่อป้องกันการติดต่อ/การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

สอนหลักสูตรวิชาระยะสั้น "รายวิชา การทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และคณะผู้บริหารได้ให้ความรู้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวิทยาลัยเรื่องการทำเจลแอลกอฮอร์ล้ามือวิธีง่ายๆ ด้วยตนเอง และมอบนโยบายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ วิธีง่ายๆด้วยตนเอง ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอาทิเช่น โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัส

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Google App for Education"

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Google App for Education ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา โดยมีคณะครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร โรงเรียนเลิงนกทา นำโดยนายชาตรี สมคะเณย์ เป็นผู้นำคณะวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้