ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางณิชยา แดงอาจ

หัวหน้าแผนกวิชา

นายวชิรพงษ์ บัวคำ

ข้าราชการครู

นายธนพนธ์ เครือสวัสดิ์

พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์

ครูพิเศษสอน

นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์