ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนันต์ ภูลอยดง

ครูพิเศษสอน

นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม

ครูพิเศษสอน

นายไนยชน จึงไกรสีห์

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์