ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนันต์ หอมใสย

หัวหน้าแผนกวิชา

นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร

ข้าราชการครู

นายพนม ดีดวงพันธ์

พนักงานราชการ (ครู)

นายทิวายุทธ บุตรอำคา

ครูพิเศษสอน

นายพิทวัส เวชกามา

ครูพิเศษสอน

นายมารุต จันทพันธ์

ครูพิเศษสอน

นายศศิพล จันทรารักษ์

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์