ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม

หัวหน้าแผนกวิชา

นางธนพร โสมณวัตร

ข้าราชการครู

นางวราภรณ์ สายรัตน์

ข้าราชการครู

นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน

ครูพิเศษสอน

นางสาวพัฒน์นรี ถาวรทวีพัฒน์

ครูพิเศษสอน

นางสาวจิตตาภัฐร์ มานะพระ

ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฐิกา สาลี

ครูพิเศษสอน

นางสาวพนมพร ธานี

ครูพิเศษสอน

นางสาวกาญจนา จิตรคง

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์