ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชโรธร แก่นจำปา

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวกรรยา สู่เสน

ข้าราชการครู

นายโด่ง จำปาเนตร

พนักงานราชการ (ครู)

นายนิคม เวฬุวนารักษ์

พนักงานราชการ (ครู)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์