ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวชิรพงษ์ บัวคำ

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์