ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายวีรยุทธ สู่เสน

หัวหน้าแผนกวิชา

นายสำราญ ศรีโยธา

ข้าราชการครู

นายเอกภพ มิรัตนไพร

ครูพิเศษสอน

นายภาณุวัฒน์ สร้อยจักร

ครูพิเศษสอน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์