ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสิริชัย แท่นแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

นายประวิทย์ ไชยรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวัชรพล โคมทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจารุณี คณาจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา