ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสิริชัย  แท่นแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

นายประวิทย์  ไชยรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวัชรพล  โคมทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ฝ่ายวิชากร

นางจารุณี  คณาจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา