ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประวิทย์  ไชยรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอรทัย  กุชโร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวีรยุทธ  สู่เสน
หัวหน้างานบุคลากร

นางวราภรณ์  สายรัตน์
หัวหน้างานการเงิน

นางปัญญานี  กัญยะกาญจน์
หัวหน้างานการบัญชี

นายชโรธร แก่นจำปา
หัวหน้างานพัสดุ

นายพนม  ดีดวงพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางณัฐธิยาน์  จะรุสินธ์
หัวหน้างานทะเบียน

นายจักรกริช คุนมี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายทิวายุทธ  บุตรอำคา
หัวหน้างานยานพาหนะ 

นายอาทิตย์  จันทร์เพ็ง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวประกายทิพย์  จันทะพา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวยุพาพิน  เครือสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวชนิสรา  แสนมา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวกมลฉัตร  สร้อยจักร
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

นายคมกริช  สิงห์ใหญ่
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวสุวินชา  วันโท
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน