ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางจารุณี  คณาจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชัยณรงค์  แดงท่าขาม
หัวหน้างานสวัสดิการ

นายอนันต์  หอมใสย
หัวหน้างงานโครงการพิเศษฯ

นายจิตรกร  หลักหาญ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวพัชราภรณ์  ทองโกฏิ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาววัชรีภรณ์  ธรรมวิฐาน
หัวหน้างานกิจกรรม

นางสาวหวัน  บุญมาโค
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวปวีณา  หอมใสย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว งานสวัสดิการ และงานครูที่ปรึกษา

นางสาวจุฑาทิพย์  พลเทพ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯและงานปกครอง

นางสาวปิยธิดา  ธยาธรรม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม