ฝ่ายวิชาการ

นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวชิรพงษ์ บัวคำ
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสำราญ ศรีโยธา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางธนพร โสมณวัตร
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนิคม เวฬุวนารักษ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสุรชาติ โลบุญ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและงานสื่อการเรียนการสอน

นางปพรรณพร บัวคำ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวณัฐธิดา สุดาพรม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริหารฯและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี