ฝ่ายวิชาการ

นายวัชรพล โคมทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวชิรพงษ์  บัวคำ
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสำราญ  ศรีโยธา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางธนพร  โสมณวัตร
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจุฬาลักษณ์  สะตะ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายฉัตรมงคล  คำพา
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสุรชาติ  โลบุญ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและงานสื่อการเรียนการสอน

นางปพรรณพร  บัวคำ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวณัฐธิดา  สุดาพรม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริหารฯและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี