ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวัชรพล โคมทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนพนธ์ เครือสวัสดิ์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายชโรธร แก่นจำปา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายโด่ง จำปาเนตร
หัวหน้างงานความร่วมมือ

นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางวราภรณ์ สายรัตน์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวมาลาศรี ชนะวงศ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวกานต์สินี เปลี่ยนสีนวล
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
และงานวิจัยฯ

นายจักรกริช คุนมี
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
และงานความร่วมมือ

นางสาววิสุดา ทองแร่
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
และงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ