ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวัชรพล  โคมทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวจุฬาลักษณ์  เศิกศิริ
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายนิคม  เวฬุวนารักษ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายเอกภพ  มิรัตนไพร
หัวหน้างงานความร่วมมือ

นางภัทรวดี  โสมรักษ์
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางจันทร์เพ็ญ  ป้อมหิน
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ

นางสาวมาลาศรี  ชนะวงศ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวกานต์สินี  เปลี่ยนสีนวล
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
และงานวิจัยฯ

นางสาววิสุดา  ทองแร่
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
และงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ