โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาฯ

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทาดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้ว่าการ กฟผ. ให้มีการส่งเสริมการใช้ จุลินทรีย์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเศรษฐกิจ โดยการดำเนินชีวิต แบบพออยู่ พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำเกษตรธรรมชาติ ลดการใช้ สารเคมี

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย พร้อมทั้งมอบนโยบายและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

"คลิก" เพื่อดูประกาศ