ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจิตรกร  หลักหาญ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างแผนกวิชาช่างก่อสร้าง