ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจิตรกร หลักหาญ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวภภัทร์น ภู่เทศ
ครูพิเศษสอน