ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางณิชยา แดงอาจ
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนพนธ์ เครือสวัสดิ์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์
ครูพิเศษสอน