ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางณิชยา  แดงอาจ
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวพัชราภรณ์  ทองโกฏิ์
ครูพิเศษสอน

นายจิรวัฒน์ จงจินากูล
ครูพิเศษสอน