ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวภัทรา  บุตรแสนโฮม
ครูพนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชา

นายเกียงไกร  อินทโพธิ
ครูพิเศษสอน