ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอนันต์ ภูลอยดง
ครูพิเศษสอน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม
ครูพิเศษสอน

นายไนยชน จึงไกรสีห์
ครูพิเศษสอน

นางสาวรจนา สอนพงษ์
ครูพิเศษสอน

นายเกียงไกร อินทโพธิ
ครูพิเศษสอน

นายณัฐวุฒิ แห่วตระกูลปัญญา
ครูพิเศษสอน