ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชัยณรงค์  แดงท่าขาม
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางธนพร  โสมณวัตร
ข้าราชการครู

นางวราภรณ์  สายรัตน์
ข้าราชการครู

นางอรทัย  กุชโร
ข้าราชการครู

นางสาววัชรีภรณ์  ธรรมวิฐาน
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวจิตตาภัฐร์  มานะพระ
ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฐิกา  สาลี
ครูพิเศษสอน

นางสาวพนมพร  ธานี
ครูพิเศษสอน

นางสาวกาญจนา  จิตรคง
ครูพิเศษสอน