ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางธนพร โสมณวัตร
ข้าราชการครู

นางวราภรณ์ สายรัตน์
ข้าราชการครู

นางอรทัย กุชโร
ข้าราชการครู

นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวพัฒน์นรี ถาวรทวีพัฒน์
ครูพิเศษสอน

นางสาวจิตตาภัฐร์ มานะพระ
ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฐิกา สาลี
ครูพิเศษสอน

นางสาวพนมพร ธานี
ครูพิเศษสอน

นางสาวกาญจนา จิตรคง
ครูพิเศษสอน