ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชโรธร แก่นจำปา
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกรรยา สู่เสน
ข้าราชการครู

นายโด่ง จำปาเนตร
พนักงานราชการ (ครู)

นายนิคม เวฬุวนารักษ์
พนักงานราชการ (ครู)