ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นายอนันต์  หอมใสย
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายพนม  ดีดวงพันธ์
พนักงานราชการ (ครู)

นายมารุต  จันทพันธ์
พนักงานราชการ

นายทิวายุทธ  บุตรอำคา
ครูพิเศษสอน

นายพิทวัส  เวชกามา
ครูพิเศษสอน