ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นายอนันต์ หอมใสย
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร
ข้าราชการครู

นายพนม ดีดวงพันธ์
พนักงานราชการ (ครู)

นายทิวายุทธ บุตรอำคา
ครูพิเศษสอน

นายพิทวัส เวชกามา
ครูพิเศษสอน

นายมารุต จันทพันธ์
ครูพิเศษสอน

นายศศิพล จันทรารักษ์
ครูพิเศษสอน