ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวชิรพงษ์ บัวคำ
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นางสาวปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์
พนักงานราชการ(ครู)