ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวีรยุทธ สู่เสน
ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสำราญ ศรีโยธา
ข้าราชการครู

นายเอกภพ มิรัตนไพร
ครูพิเศษสอน

นายภาณุวัฒน์ สร้อยจักร
ครูพิเศษสอน

นายฉัตรมงคล คำพา
ครูพิเศษสอน

ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์
ครูพิเศษสอน